Tilst

Rådmand vil styrke bostedet Kilebo

På bostedet Kilebo har der været brug for forbedringer for den generelle trivsel for beboerne. Det vil Rådmand Kristian Würtz nu råde bod på.

På baggrund af konkrete sager om mistrivsel blandt nogle af beboerne i Kilebo er der hen over sommeren og efteråret iværksat en række tiltag, som har til formål at rette op på og forbedre forholdene i de konkrete sager – herunder også at opbygge et stærkere samarbejde med de pårørende.

I forbindelse med det arbejde er det imidlertid blevet tydeligt, at der – udover de aktuelle udfordringer – er en række generelle og mere omfattende udfordringer i Kilebo. Stor personalegennemstrømning, højt sygefravær og tilsvarende hyppigt brug af vikarer er forhold, som mere eller mindre har præget bostedet siden etableringen i 2015 og som har påvirket indsatsen, arbejdsmiljøet og samarbejdet med de pårørende i en uhensigtsmæssig retning.

Det har fået rådmand Kristian Würtz til at sætte gang i en proces, der har haft til formål at afdække udfordringerne i Kilebo med inddragelse af en række forskellige perspektiver. Blandt nogle af dem, der har bidraget med deres perspektiver til analysen, kan nævnes: Pårørende, medarbejdere, faglige organisationer, Autismeforeningen og LEV.

Analysen af udfordringerne i Kilebo viser blandt andet, at de nuværende beboere i Kilebo har et behov for støtte, som spænder så bredt, at det udfordrer såvel den faglige kvalitet som ledelsesopgaven. Og at beboersammensætningen i nogle af husene ikke matcher botilbuddets fysiske rammer.

– Der er ingen tvivl om, at Kilebo ikke lever godt nok op til den faglige kvalitet, der skal sikre den nødvendige tryghed, trivsel og udvikling for beboerne. Vi er i gang med at forbedre forholdene, men analysen viser med tydelighed, at der er behov for langt mere omfattende og gennemgribende tiltag end først antaget. Jeg vil gerne sige tak til jer, der har bidraget med engagement og vigtige perspektiver til det videre arbejde, fortæller Social- og beskæftigelsesrådmand, Kristian Würtz til Aarhus Kommune.

Med afsæt i analysen lægger rådmanden op til, at det nuværende Kilebo opdeles i to selvstændige enheder med hver sin målgruppe og egen ledelse. Opdelingen giver mulighed for en øget specialisering af det enkelte tilbud til gavn for beboernes individuelle støttebehov.

– Kilebo har brug for en ny start, hvis vi skal lykkes med at skabe de nødvendige forandringer. Men vi må ikke glemme, at bostedet er beboernes hjem. Trods udfordringer er der også ting som fungerer godt, og som er vigtige at bygge videre på. Det balanceforhold skal vi understøtte med den nye organisering og have øje for i det fremadrettede arbejde med at udvikle de to nye tilbud, siger rådmand Kristian Würtz.

Fremadrettet vil der også være fokus på den samlede beboersammensætning – herunder mængden af komplekse borgersager samlet i et botilbud.

Den nye organisering af Kilebo i to selvstændige enheder skal understøttes af flere ressourcer, mere nærværende ledelse, faglig kompetenceudvikling og øget inddragelse af de pårørende. Forhold som også fremhæves i analysen som centrale forudsætninger for at kunne skabe mere langsigtede løsninger på de udfordringer, der er i Kilebo.

– Midler fra dette års budgetforlig gør, at vi både kan sikre en opnormering i antallet af medarbejdere, iværksætte en faglige kompetenceudvikling af hele personalegruppen og tilføre flere lederressourcer til Kilebo, siger rådmand Kristian Würtz til Aarhus Kommune og fortsætter:

– De ekstra ressourcer skal også bruges til at styrke en fælles kultur og tydelige værdier i forhold til samarbejdet med de pårørende og tilgangen til beboerne. Et arbejde som de pårørende giver udtryk for, at de gerne vil involveres i. Det glæder jeg mig over. De pårørende er dem, der kender deres kære allerbedst. Derfor er de vigtige samarbejdspartnere for os, og vi skal blive bedre til at inddrage dem i dagligdagen og gøre brug af deres viden og ressourcer til gavn for beboernes trivsel, tryghed og udvikling, slutter rådmand Kristian Würtz.

Pårørende og personale er i dag blevet informeret om planen. Den vil nu blive sendt i høring i MED-systemet og hos de faglige organisationer, Autismeforeningen og LEV, inden der træffes en endelig beslutning. Den formelle godkendelse af de to nye tilbud ligger hos Socialtilsyn Midt.

Arbejdet med at rekruttere mere personale og ledelse til Kilebo er i gang og fortsætter efter den plan, der er herfor.

Kommentarer